Reklam
Genel

Kehf Suresi Okumak Neye İyi Gelir? Kehf Suresi Kaç Sayfa? Kehf Suresi Okunuşu

Reklam

Kehf suresi, Kuran-ı Kerim’in 18.suresidir. 15.cüzde bulunan bu sure, 292.sayfadan başlayıp, 303.sayfada bitmektedir. Kehf suresi ne için okunduğu, neye iyi geldiği ve okunuşuna dair her şeyi bu içerimizde sizler için yer verdik.

Kehf Suresi Fazileti ve Sırları

 • Evliliklerde dargınlığı bitirmek, eşler arayı düzeltmek için kehf suresi 3 veya 7 kere okunmalıdır.
 • Kehf suresini okuyan kişinin iç sıkıntıları hafifler, dilekleri kabul olur. Özellikle bu sure, Cuma günü okunması hasta olan kişilere şifa olur.
 • Kehf suresinin lk 10 ayetini ezberleyip okuyan kişilerin kötülerin şerrinden korunacağına inanılmaktadır.
 • Kehf suresi 84-85.ayeti okunduğunda, güç, işler kolaylaşır, kapılar açılır.
 • Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, “Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf Sûresi’ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nûr ihsân edilir. Bir dahaki cumaya ve üç gün fazlasına kadar (yapacağı günahlar) kendisi için bağışlanır.”
Kehf suresi
kehf suresi

Kehf Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim,

 • 1. El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec’al lehu ıveca
 • 2. Kayyimel li yünzira be’sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü’minınellezıne ya’melunes salihati enne lehüm ecran hasena
 • 3. Makisıne fıhi ebeda
 • 4. Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda
 • 5. Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba
 • 6. Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü’minu bi hazel hadısi esefa
 • 7. İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela
 • 8. Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza
 • 9. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba
 • 10. İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi’ lena min emrina raşeda
 • 11. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinıne adeda
 • 12. Sümme beasnahüm li na’leme eyyül hızbeyni ahsa lima lebisu emeda
 • 13. Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda
 • 14. Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdı len ned’uve min dunihı ilahel le kad kulna izen şetata
 • 15. Haülai kavmünettehazu min dunihı aliheh lev la ye’tune aleyhim bi sültanim beyyin fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziba
 • 16. Ve izı’tezeltümuhüm ve ma ya’büdune illallahe fe’vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihı ve yüheyyi’ leküm min emriküm mirfeka
 • 17. Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemıni ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm fı fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem mürşida
 • 18. Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve nükallibühüm zatel yemıni ve zateş şimali ve kelbühüm basitun ziraayhi bil vesıyd levit tala’te aleyhim le velleyte minhüm firarav ve le müli”e minhüm ru”a
 • 19. Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm kale kailüm minhüm kem lebistüm kalu lebisna yevmen ev ba’da yevm kalu rabbüküm a’lemü bi ma lebistüm feb’asu ehadeküm bi verikılüm hazihı ilel medıneti fel yenzur eyyüha ezka taamen fel ye’tiküm bi rizkım minhü vel yetelattaf ve la yüş’ıranne biküm ehada
 • 20. İnnehüm iy yazheru aleyküm yercümuküm ev yüıyduküm fı milletihim ve len tüflihu izen ebeda
 • 21. Ve kezalike a’serna aleyhim li ya’lemu enne va’dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fıha iz yetenazeune beynehüm emrahüm fe kalübnu aleyhim bünyana rabbühüm a’lemü bihim kalellezıne ğalebu ala emrihim le nettehızenne aleyhim mescida
 • 22. Se yekulune selasetür rabiuhüm kelbühüm ve yekulune hamsetün sadisühüm kelbühüm racmem bil ğayb ve yekulune seb’atüv ve saminühüm kelbühüm kur rabbı a’lemü bi ıddetihim ma ya’lemühüm illa kalılün fe la tümari fıhim illa miraen zahirav ve la testefti fıhim minhüm ehada
 • 23. Ve la tekulenne li şey’in innı faılün zalike ğada
 • 24. İlla ey yeşaellahü vezkür rabbeke iza nesıte ve kul asa ey yehdiyeni rabbı li akrabe min haza raşeda
 • 25. Ve lebisu fı kehfihim selase mietin sinıne vazdadu tis’a
 • 26. Kulillahü a’lemü bima lebisu lehu ğaybüs semavati vel ard ebsır bihı ve esmı’ ma lehüm min dunihı miv veliyyiv ve la yüşrikü fı hukmihı ehada
 • 27. Vetlü ma uhıye ileyke min kitabi rabbik la mübeddile li kelimatihı ve len tecide min dunihı mültehada
 • 28. Vasbir nefseke meallezıne yed’une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vechehu ve la ta’dü aynake anhüm türıdü zınetel hayatid dünya ve la tütı’ men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahü ve kane emruhu füruta
 • 29. Ve kulil hakku mir rabbiküm fe men şae fel yü’miv ve men şae fel yekfür inna a’tedna liz zalimıne naran ehata bihim süradikuha ve iy yesteğıysu yüğasu bi mani kel mühli yeşvil vücuh bi’seş şerab ve saet mürtefeka
 • 30. İnnellezıne amenu ve amilus salihati inna la nüdıy’u ecra men ahsene amela
 • 31. Ülaike lehüm cennatü adnin tecrı min tahtihimül enharu yühallevne fıha min esavira min zehebiiv ve yelbesune siyaben hudram min sündüsiv ve istebrakım müttekiıne fıha alel eraik nı’mes sevab ve hasünet mürtefeka
 • 32. Vadrib lehüm meseler racüleyni min a’nabiv ve hafefnahüma bi nahliv ve cealna beynehüma zer’a
 • 33. Kiltel cenneteyni atet üküleha ve lem tazlim minhü şey’ev ve feccerna hılalehüma nehara
 • 34. Ve kane lehu semer fe kale li sahıbihı ve hüve yühaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzü nefera
 • 35. Ve dehale cennetehu ve hüve zalimül li nefsih kale ma ezunnü en tebıde hazihı ebeda
 • 36. Ve ma ezunnüs saate kaimetev ve leir rudidtü ila rabbı le ecidenne hayram minha münkaleba
 • 37. Kale lehu sahıbühu ve hüve yühavirruhu e keferte billezı halekake min türabin sümme min nutfetin sümme sevvake racüla
 • 38. Lakinne hüvellahü rabbı ve la üşrikü bi rabbı ehada
 • 39. Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma şaellahü la kuvvete illa billah in terani ene ekalle minke malev ve veleda
 • 40. Fe asa rabbı ey yü’tiyeni hayram min cennetike ve yursile aleyha husbanem mines semai fe tusbiha saıyden zeleka
 • 41. Ev yusbiha maüha ğavran fe len testetıy’a lehu taleba
 • 42. Ve ühıyta bi semerihı fe asbeha yükallibü keffeyhi ala ma enfeka fıha ve hiye haviyetün ala uruşiha ve yekulü ya leytenı lem üşrik bi rabbı ehada
 • 43. Ve lem tekül lehu fietüy yensurunehu min dunillahi ve ma kane müntesıra
 • 44. Hünalikel velayetü lillahil hakk hüve hayrun sevabev ve hayrun ıkba
 • 45. Vadrib lehüm meselel hayatid dünya ke main enzelnahü mines semai fahteleta bihı nebatül erdı fe asbeha heşımen tezruhür riyah ve kanellahü ala külli şey’im muktedira
 • 46. Elmalü vel benune zınetül hayatid dünya vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrun emela
 • 47. Ve yevme nüseyyirul cibale ve teral erda barizetev ve hasernahüm fe lem nüğadir minhüm ehada
 • 48. Ve uridu ala rabbike saffa le kad ci’tümuna kema halaknaküm evvele merratim bel zeamtüm ellen nec’ale leküm mev’ıda
 • 49. Ve vüdıal kitabü fe teral mücrimıne müşfikıyne mimma fıhi ve yekulune ya veyletena mali hazel kitabi la yüğadiru sağıyratev ve la kebıraten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadıra ve la yazlimü rabbüke ehada
 • 50. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs kane minel cinni fe feseka an emri rabbih e fe tettehızunehu ve züriyyetehu evliyae min dunı ve hüm leküm adüvv bi’se liz zalimıne bedela
 • 51. Ma eşhedtühüm halkas semavati vel erdı ve la halka enfüsihim ve ma küntü müttehızel müdıllıne aduda
 • 52. Ve yevme yekulü nadu şürakaiyellezıne zeamtüm fe deavhüm fe lem yestecıbu lehüm ve cealna beynehüm mevbika
 • 53. Verael mücrimunen nara fe zannu ennehüm müvakıuha ve lem yecidu anha masrifa
 • 54. Ve le kad sarrafna fı hazel kur’ani lin nasi min külli mesel ve kanel insanü eksera şey’in cedela
 • 55. Ve ma menean nase ey yü’minu iz caehümül hüda ve yestağfiru rabbehüm illa en te’tiyehüm sünnetül evvelıne ev ye’tiyehümül azabü kubüla
 • 56. Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve münzirın ve yücadilüllezıne keferu bil batıli li yüdhıdu bihil hakka vettehazu ayatı ve ma ünziru hüzüva
 • 57. Ve men azlemü mimmen zükkira bi ayati rabbihı fe a’rada anha ve nesiye ma kaddemet yedah inna cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve in ted’uhüm ilel hüda fe ley yehtedu izen ebeda
 • 58. Ve rabbükel ğafuru zür rahmeh lev yüahızühüm bi ma kesebu le accele lehümül azab bel lehüm mev’ıdül ley yecidu min dunihı mev’ila
 • 59. Ve tilkel kura ehleknahüm lemma zalemu ve cealna li mehlikihim mev’ıda
 • 60. Ve iz kale musa li fetahü la ebrahu hatta eblüğa mecmeal bahrayni ev emdıye hukuba
 • 61. Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya hutehüma fettehaze zebılehu fil bahri seraba
 • 62. Felemma caveza kaleli fetahü atina ğadaena le kad lekıyna min seferina haza nesaba
 • 63. Kale eraeyte iz eveyna iles sahrati fe innı nesıtül hute ve ma ensanıhü illeş şeytanü en ezkürah vettehaze sebılehu fil bahri aceba
 • 64. Kale zalike ma künna nebğı fertedda ala asarihima kasasa
 • 65. Fe veceda abdem min ıbadina ateynahü rahmetem min ındina ve allemnahü mil ledünna ılma
 • 66. Kale lehu musa hel ettebiuke ala en tüallimeni mimma ullimte ruşda
 • 67. Kale inneke len testetıy’a meıye sabra
 • 68. Ve keyfe tasbiru ala ma lem tühıt bihı hubra
 • 69. Kale setecidünı in şaellahü sabirav ve la a’sıy leke emra
 • 70. Kale fe initteba’tenı fe la tes’elnı an şey’in hatta uhdise leke minhü zikra
 • 71. Fentaleka hatta iza rakiba fis sefıneti harakaha kale eharakteha li tüğrika ehleha le kad ci’te şey’en imra
 • 72. Kale e lem e kul inneke len testetıy’a meıye sabra
 • 73. Kale la tüahıznı bima nesıtü ve la türhıknı min emrı usra
 • 74. Fentaleka hatta iza lekıya ğulamen fe katellehu kale e katelte nefsen zekiyyetem bi ğayri nefs le kad ci’te şey’en nükra
 • 75. Kale elem e kul leke inneke len testetıy’a meıye sabra
 • 76. Kale in seeltüke an şey’im ba’deha fe la tüsahıbnı kad belağte mil ledünnı uzra
 • 77. Fentaleka hatta iza eteya ehle karyetinistet’ama ehleha fe ebev ey yüdayyifuhüma fe veceda fıha cidaray yürıdü ey yenkadda fe ekameh kale lev şi’te lettehazte aleyhi ecra
 • 78. Kale haza firaku beynı ve beynik se ünebbiüke bi te’vıli ma lem testetı’ aleyhi sabra
 • 79. Emmes sefınetü fe kanet li mesakıne ya’melune fil bahri fe eradtü en eıybeha ve kane veraehüm meliküy ye’huzü külle sefınetin ğasba
 • 80. Ve emmel ğulamü fekane ebevahü mü’mineyni fe haşına ey yürhikahüma tuğyanev ve küfra
 • 81. Fe eradna ey yübdilehüma rabbühüma hayram minhü zekatev ve akrabe ruhma
 • 82. Ve emmel cidaru fe kane li ğulameyni yetımeyni fil medineti ve kane tahtehu kenzül lehüma ve kane ebuhüma saliha fe erade rabbüke ey yeblüğa eşüddehüma ve yestahrica kenzehüma rahmetem mir rabbik ve ma fealtühu an emrı zalike te’vılü ma lem testı’ aleyhi sabra
 • 83. Ve yes’eluneke an zil karneyn kul seetlu aleyküm minhü zikra
 • 84. İnna mekkenna lehu fil erdı ve ateynahü min külli şey’in sebeba
 • 85. Fe etbea sebeba
 • 86. Hatta iza belağa mağribeş şemsi vecedeha tağrubü fı aynin hamietiv ve vecede ındeha kavma kulna yazel karneyni imma en tüazzibe ve imma en tettehıze fıhim husna
 • 87. Kale emma men zaleme fe sevfe nüazzibühu sümme yüraddü ila rabbihı fe yüazzibühu azaben nükra
 • 88. Ve emma men amene ve amile salihan fe lehu cezaenil husna ve senekulü lehu min emrina yüsra
 • 89. Sümme etbea sebeba
 • 90. Hatta iza belağa matliaş şemsi vecedeha tatlüu ala kavmil lem nec’al lehüm min duniha sitra
 • 91. Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra
 • 92. Sümme etbea sebeba
 • 93. Hatta iza belağa beynes seddeyni vecede min dunihima kavmel la yekadune yefkahune kavla
 • 94. Kalu ya zel karneyni inne ye’cuce ve me’cuce müfsidune fil erdı fe hel nec’alü leke harcen ala en tec’ale beynena ve beynehüm sedda
 • 95. Kale ma mekkennı fıhi rabbı hayrun fe eıynunı bi kuvvetin ec’al beyneküm ve beynehüm redma
 • 96. Atuni züberal hadıd hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfühu hatta iza cealehu naran kale atunı üfriğ aleyhi kıdra
 • 97. Femestau ey yazheruhü ve mestetau lehu nakba
 • 98. Kale haza rahmetüm mir rabbı fe iza cae va’dü rabbı cealehu dekka’ ve kane va’dü rabbı hakka
 • 99. Ve terakna ba’dahüm yevmeiziy yemucü fı ba’dıv ve nüfiha fis suri fe cema’nahüm cem’a
 • 100. Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirıne arda
 • 101. Ellezıne kanet a’yünühüm fı ğıtain an zikrı ve kanu la yestetıy’une sem’a
 • 102. E fe hasibellezıne keferu ey yettehızu ıbadı min dunı evliya’ inna a’tedna cehenneme lil kafirınenüzüla
 • 103. Kul hel nünebbiüküm bil ahserıne a’mala
 • 104. Ellezıne dalle sa’yühüm fil hayatid dünya ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune sun’a
 • 105. Ülaikellezıne keferu bi ayati rabbihim ve likaihı fe habitat a’malühüm fe la nükıymü lehüm yevmel kıyameti vezna
 • 106. Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu vettehazu ayatı ve rusülı hüzüve
 • 107. İnnellezıne amenu ve amilus salihati kanet lehüm cennatül firdevsi nüzüla
 • 108. Halidıne fıha la yebğune anha hıvela
 • 109. Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabbi le nefidel bahru kable en tenfede kelimatü rabbi ve lev ci’na bi mislihı mededa
 • 110. Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe men kane yercu likae rabbihı felya’mel amelen salihav ve la yüşrik bi ıbadeti rabbihı ehada

Kalem Suresi Neyi Anlatıyor? Ne İçin Okunur?

Furkan Suresi 74. Ayet Ne İçin Okunur?

Naziat Suresi Ne İçin Okunur? Naziat Suresi Fazileti ve Sırları

Tebbet Suresinde Nelerden Söz Edilmektedir?

Fetih Suresi Faziletleri Nelerdir? Fetih Suresi Neden Okunur?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

reklam
Başa dön tuşu