Reklam
Genel

Zuhruf Suresi Ne İçin Okunur? Zuhruf Suresi Ne Anlatıyor?

Reklam

Mekke döneminde inen Zuhruf suresi, 89 ayetten oluşmuştur. Sure, adını 35. âyette geçen “Zuhruf ” kelimesinden almıştır. Yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelen zuhruf sûresinde tevhit, iman ve vahyin getirdiği hakikatler ile insanların bu hakikatlere ters düşecek şekilde sırf geçici dünya menfaatlerine bağlanarak sergiledikleri çelişki vurgulanmakta, batıla karşı çıkan ve hakkı tutan şahsiyetler olarak İbrahim, Mûsâ ve İsa Peygamberlerden bahsedilmektedir. Zuhruf suresi okunuşu ve bu sure hakkında daha fazlası için işte detaylar…

Zuhruf suresi
zuhruf suresi türkçe okunuşu

Zuhruf Suresi Fazileti ve Sırları

 • Araca bindiğinizde zuhruf suresinin 13 14 ayetleri okunursa ve araçtan inmeden ölürseniz, şehit olarak ölmüş sayılırsınız.
 • Bu sureyi 7 kere okuyan kişi, Allah’ın izniyle her muradına nail olacağına inanılmaktadır.
 • Zuhruf suresi 9-14 ayetleri yazıp evin dört köşesine asılırsa, eşlerin arasının düzeltilmesine yardımcı olur.
 • Zuhruf suresi 69-73. ayetleri 90 defa okunursa, kısmet açılır, rızık bollaşır.

Zuhruf Suresi Okunuşu

 • 1.Ha mım
 • 2.Vel kitabil mübın
 • 3.İnna cealnahü kur’anen arabiyyen lealleküm ta’kılun
 • 4.Ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım
 • 5.E fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem müsrifın
 • 6.Ve kem erselna min nebiyyin fil evvelın
 • 7.Ve ma yet’tıhim min nebiyyin illa kanu bihı yestehziun
 • 8.Fe ehlekna eşedde minhüm batşev ve meda meselül evvelın
 • 9.Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azızül alım
 • 10.Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fıha sübülel lealleküm tehtedun
 • 11.Vellezı nezzele mines semai maem bi kader fe enşarna bihı beldetem meyta kezalike tuhracun
 • 12.Vellezı halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en’ami ma terkebun
 • 13.Li testevu ala zuhurihı sümme tezküru nı’mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezı sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinın
 • 14.Ve inna ila rabbina le münkalibun
 • 15.Ve cealu lehu min ıbadihı cüz’a innel insane le kefurum mübın
 • 16.Emittehaze memma yahlüku benativ ve asfaküm bil benın
 • 17.Ve iza büşşira ehadühüm bima darabe lir rahmani meselen zalle vechühu müsveddev ve hüze kezıym
 • 18.E ve mey yüneşşeü fil hılyeti ve hüve fil hısami ğayrumübın
 • 19.Ve cealül melaiketellezıne hüm ıbadür rahmani inasa e şehidu halkahüm setüktebü şehadetühüm ve yüs’elun
 • 20.Ve kalu lev şaer rahmanü ma abednahüm ma lehüm bi zalike min ılmin in hüm illa yahrusun
 • 21.Em ateynahüm kitabem min kablihı fe hüm bihı müstemsikun
 • 22.Bel kalu inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim mühtedun
 • 23.Ve kezalike ma erselna min kablike fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim muktedun
 • 24.Kale e ve lev ci’tüküm bi ehda mimma vecedtüm aleyhi abaeküm kalu inna bima ürsiltüm bihı kafirun
 • 25.Fentekamna mihüm fenzur keyfe kane akıbetül mükezzibın
 • 26.Ve iz kale ibrahımü li ebıhi ve kavmihı innenı beraüm mimma ta’büdun
 • 27.İllellezı fetaranı fe innehu seyehdın
 • 28.Ve cealeha kelimetem bakıyeten fı akıbihı leallehüm yarciun
 • 29.Vel metta’tü haülai ve abaehüm hatta caehümül hakku ve rasulüm mübın
 • 30.Ve lemma caehümül hakku kalu haza sıhruv ve inna bihı kafirun
 • 31.Ve kalu lev la nüzzile hazel kur’anü ala racülim minel karyeteyni azıym
 • 32.E hüm yaksimune rahmete rabbik nahnü kasemna beynahüm meıyşetehüm fil hayatid dünya ve rafa’na ba’dahüm fevka ba’dın deracatil li yettehıze ba’duhüm ba’dan suhriyya ve rahmetü rabbike hayrum mimma yecmeun
 • 33.Ve lev la ey yekunen nasü ümmetev vahıdetel le cealna li mey yekfüru bir rahmani li büyutihim şükufem min fiddativ ve mearice aleyha yazherun
 • 34.Ve li büyutihim ebvabev ve süruran aleyha yettekiun
 • 35.Ve zuhrufa ve in küllü zalike lemma metaul haytiod dünya vel ahıratü ınde rabbike lil müttekıyn
 • 36.Ve mey ya’şü an zikrir rahmani nükayyıd lehu şeytanen fe hüve lehu karın
 • 37.Ve innehüm le yesuddunehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm mühtedun
 • 38.Hatta iza caena kale ya leyte beynı ve beyneke bu’del meşrikayni fe bi’sel karın
 • 39.Ve ley yenfeakümül yevme iz zalemtüm enneküm fil azabe müşterikun
 • 40.E fe ente tüsmius summe ev tehdil umye ve men kane fı dalalim mübın
 • 41.Fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekımun
 • 42.Ev nüriyenne kellezı veadnahüm fe inna aleyhim muktedoirun
 • 43.Festemsik billezı uhıye ileyk inneke ala sıratım müstekıym
 • 44.Ve innehu lezikrul leke ve li kavmik ve sevfe tüs’elun
 • 45.Ves’el men erselna min kablike mir rusülina e cealna min dunir rahmani alihetey yu’bedun
 • 46.Ve le kad erselna musa bi ayatina ila fir’avne ve meleihı fe kale inni rasulü rabbil alemın
 • 47.Felemma caehüm bi ayatina iza hüm minha yadhakun
 • 48.Ve ma nürıhim min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahüm bil azabi leallehüm yarciun
 • 49.Ve kalu ya eyyühes sahırud’u lena rabbeke bima ahide ındeke innena le mühtedun
 • 50.Felemma keşefna anhümül azabe izahüm yenküsun
 • 51.Ve nada fir’avnü fı kamihı kale ya kavmi e leyse lı mülkü mısra ve hazihil enharu tecrı min tahtı e fe la tübsırün
 • 52.Em ene hayrum min hazellezı hüve mehınüv ve la yekadü yübın
 • 53.Fe lev la ülkıye aleyhi esviratüm min zehebin ev cae meahül melaiketü mukterinın
 • 54.Festehaffe kavmehu fe etauh innehüm kanu kavmen fasikıyn
 • 55.Felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeıyn
 • 56.Fe cealnahüm selefev ve meselel lil ahırın
 • 57.Ve lemma duribebnü meryeme meselen iza kavmüke minhü yesıddun
 • 58.Ve kalu e alihetüna hayrun em hu ma darabuhü leke illa cedela bel hüm kavmün hasımun
 • 59.İn hüve illa abdün en’amna aleyhi ve cealnahü meselel li benı israıl
 • 60.Ve lev neşaü le cealna minküm melaiketen fil erdı yahlüfun
 • 61.Ve innehu le ılmül lissaati fe la temterunne biha vettebiun haza sıratum müstekıym
 • 62.Ve la yesudodennekümüş şeytan innehu leküm adüvvün mübın
 • 63.Ve lemma cae ıysa bil beyyinati kale kad ci’tüküm bil hıkmeti ve li übeyyine leküm ba’dallezı tahtelifune fıh fettekullahe ve etıy’un
 • 64.İnnellahe hüve rabbı ve rabbüküm fa’büduh haza sıratum müstekıym
 • 65.Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne zalemu min azabi yevmin elım
 • 66.Hel yenzurune illes saate en te’tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş’urun
 • 67.El ehıllaü yevmeizim ba’duhüm li ba’dın adüvvün illel müttekıyn
 • 68.Ya ıbadi la havfün aleykümül yevme ve la entüm tanzenun
 • 69.Ellezıne amenu bi ayatina ve kanu müslimın
 • 70.Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun
 • 71.Yütafü aleyhim bi sıhafim min zehebiv ve ekvab ve fıha ma teştehıhil enfüsü ve telezzül a’yün ve entüm fıha halidün
 • 72.Ve tilkel cennetülletı uristümuha bima küntüm ta’melun
 • 73.Leküm fiha fakihetün kesıratüm miha te’külun
 • 74.İnnel mücrimıne fı azabi cehenneme halidun
 • 75.La yüfetteru anhüm ve hüm fıhi müblisun
 • 76.Ve ma zalemnahüm ve lakin kanu hümüz zalimın
 • 77.Ve nadev ya malikü li yakdı aleyna rabbük kale inneküm makisun
 • 78.Lekad ci’naküm bil hakkı ve lakinne ekseraküm lil hakkı karihun
 • 79.Em ebramu emran fe inna mübrimun
 • 80.Em yahsebune enna la nesmeu sirrahüm ve necvahüm bela ve rusülüna ledeyhüm yektübun
 • 81.Kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidın
 • 82.Sübhüne rabbis semavati vel erdı rabbil arşi amma yesıfun
 • 83.Fezerhüm yahudu ve yel’abu hatta yülaku yevmehümüllezı yuadun
 • 84.Ve hüvellezı fis semai ilahüv ve fil erdı ilah ve hüvel hakımül alım
 • 85.Ve tebarakellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ındehu ılmüs saah ve ileyhi türceun
 • 86.Ve la yemliküllezıne yed’une min dunihiş şefaate illa men şehide bil hakkı ve hüm ya’lemun
 • 87.Ve lein seeltehüm men halekahüm le yekulünnellahü fe enna yü’fekun
 • 88.Ve kıylihı ya rabbi inne haülai kavmül la yü’minun
 • 89.Fasfah anhüm ve kul selam fe sevfe ya’lemun

Kehf Suresi Okumak Neye İyi Gelir? Kehf Suresi Kaç Sayfa? Kehf Suresi Okunuşu

Kalem Suresi Neyi Anlatıyor? Ne İçin Okunur?

Furkan Suresi 74. Ayet Ne İçin Okunur?

Naziat Suresi Ne İçin Okunur? Naziat Suresi Fazileti ve Sırları

Tebbet Suresinde Nelerden Söz Edilmektedir?

Fetih Suresi Faziletleri Nelerdir? Fetih Suresi Neden Okunur?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

reklam
Başa dön tuşu