Reklam
Genel

Celcelutiye Duası Ne İçin Okunur?

Reklam

Cebrail tarafından Hz. Muhammed (SAV)’e indirilen celcelutiye duası, maddi-manevi ve ruhi sıkıntılardan kurtulmaya, bela ve musibetlerden korunmaya, murat ve niyazlara kısa sürede kavuşmaya, evinize, iş yerinize bolluk bereketlik getirmeye yardımcı olur.

celcelutiye duası
celcelutiye duası

Celcelutiye Duası Okunuşu

 • Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
  İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet
 • Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
  Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet
 • İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
  Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet
 • Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
  Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet
 • Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
  Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet
 • Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
  Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet
 • Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
  Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet
 • Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
  Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat
 • Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
  Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat
 • Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
  Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat
 • Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
  Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet
 • Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin
  Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat
 • Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
  Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat
 • Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
  Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet
 • Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
  Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet
 • Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
  Ve küffe yedel a’dâi annî bi ğalmehet
 • Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
  Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet
 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
  Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet
 • Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
  Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat
 • Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
  Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet
 • Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
  Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet
 • Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin
  Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet
 • Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
  Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet
 • Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ
  Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet
 • Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
  Fe ente racâül âlemiyne velev tağat
 • Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena
  Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet
 • Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
  Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet
 • Ve a’tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ
  Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet
 • Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a’tınâ
  Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet
 • Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
  Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset
 • Ve bâriklenallâhümme fi cem’ı kesbinâ
  Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat
 • Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
  Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet
 • Neruddü bikel a’dâe min külli vichetin
  Ve bil ismi termîhim minel bu’di bişşetet
 • Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
  İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket
 • Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
  Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet
 • Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm
  Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet
 • Fe yâ hayra mes’ûlin ve ekrame men a’ta
  Ve yâ hayra me’mûlin ilâ ümmetin halet
 • Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
  Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet
 • Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
  Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet
 • Bi ta’dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
  Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket
 • Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
  Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat
 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
  Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet
 • Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
  Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet
 • Bi hâlin ehîlin şel’ın şel’ûbin şâliın
  Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet
 • Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
  Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat
 • Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba’dehâ
  Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat
 • Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ
  Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat
 • Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy
  Ve kün lî minel a’dâi hasbî fe kad beğat
 • Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
  Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet
 • Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ
  Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet
 • Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
  Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet
 • Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
  Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet
 • Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
  Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet
 • Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba’dehâ
  Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet
 • Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
  Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat
 • Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
  Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet
 • Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
  İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet
 • Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
  Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet
 • Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
  Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet
 • Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
  Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat
 • Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
  Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet
 • Ve fî süveril kur’âni hızben ve âyeten
  Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet
 • Fe es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
  Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet
 • Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
  Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat
 • Bi sirri büdûhın echezetın betadin zehecin
  Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat
 • Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
  Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet
 • Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
  Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet
 • Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
  Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet
 • Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
  Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet
 • Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet
  Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet
 • Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
  Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet
 • Fe tilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ
  Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet
 • Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan
  Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet
 • Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy’uni
  Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet
 • Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî
  Bihî izâ düıye cem’ul ümûri teyesserat
 • İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti
  Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet
 • Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
  İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet
 • Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
  Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat
 • Fe cüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
  Alâ abdikel miskîni min nazratin abet
 • Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
  Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet
 • Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’de mâ
  Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet
 • Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
  Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in haffet
 • Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
  Vahminî min harri nârin ve mâ havet
 • Ve sâmıhnî min külli zenbin ceneytühû
  Vağfir hatıy’atiyel ızâme ve in alet
 • Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ
  Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet
 • Selâsü ısıyyin suffifet ba’de hâtemin
  Alâ ra’sihâ mislüs sihâmi tekavemmet
 • Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü
  Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket
 • Ve erbeatün tühkil enâmile ba’dehâ
  Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat
 • Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün
  Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet
 • Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün
  Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet
 • Fe addilhü min ba’di aşrin selâseten
  Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet
 • Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu
  Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet
 • Ve hamsün minel kur’âni hünne temâmühâ
  İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet
 • Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû
  Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet
 • Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih
  Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet
 • Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu’tekıd
  Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet
 • Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ
  Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet
 • Bihel ahdü vel mîsâku vel va’dü vel likâ
  Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet
 • Ve lâ tu’tı zel esmâi yevmen li câhilin
  Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet
 • Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben
  Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet
 • Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan
  Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat
 • Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ
  Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy’an tefaddalet
 • Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû
  Ve lâ tahşe min be’sil mülûki velev tağat
 • Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin
  Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet
 • Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben
  Fe akbil ve lâ tahşe fe te’men minel habet
 • Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
  Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet
 • Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
  Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat
 • Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
  Ve lâ esedün ye’ti ileyke bi hemhemet
 • Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ni hancerin
  Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet
 • Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ
  Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet
 • Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
  Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat
 • Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
  Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat
 • Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
  Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet
 • Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
  Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat
 • Ve salli salâten temleül erda ves semâe
  Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet
 • Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
  Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet
 • Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
  Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat
 • Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
  Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet
 • Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
  Verda alâ osmâne mea hayderis sebet
 • Kezal âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm
  Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet
 • Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
  Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

Celcelutiye Duası Meali

 • Bismillahir-rahmanir-rahim
 • Bütün Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti.
 • Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı, Hz. Muhammed(sav)’e salâvat getiririm.
 • İlahi Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum.
 • Kadri muazzam olan ism-i Azam’ın hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır
 • Ya Hayy, ya Kayyum Allah’ım, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.
 • Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah’ım Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için.
 • Ey çabuk imdada koşan Rabbim Allah, Ehad, Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.
 • Kayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona Senin Kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın.
 • O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.
 • Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.
 • Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.
 • Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allah’ım.
 • Allah’ım Bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider.
 • Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ismi Azamın nuru hürmetine .
 • Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle, Nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır.
 • Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.
 • Kadri yüce, Kadir, Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden ve kötülüklerden koru.
 • Allah’ım Celal. Celil. Rauf, Kuddüs ve Rahim isimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir.
 • Ey Rabbim İsmi Azam’ın nuru hürmetine O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.
 • Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce Kâfi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin.
 • Ey Celal sahibi Ve ey Halim Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle.
  Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.
 • Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah’ım “Kün=ol” emrinin “ Kaf” harfinin sırrı hürmetine beni koru.
 • Karanlıklar ve Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.
 • Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitselerde âlemlerin ümidi yalnız sensin.
 • Ey Celal sahibi’ Basir ism-i şerifin hürmetine. İhsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle.
 • Âlim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber herşeyi, kuşatan ismi Azam’ın kalesine sığınarak, her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum.
 • Baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.(üstad böyle okurmuş)- bütün âlemlerin kalplerini Risale-i Nura ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle.
 • Ya ilahi Ali, Ala ve Selam ism-i şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver. Ve işlerimizi kolaylaştır
 • Üzerimize afve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.
 • Allah’ım Hu ismi şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır.
 • Ya ilahi, Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn Rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevad isminle sana yalvarıyorum.
 • Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de ismi Azam’ınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin.
 • Ey Celal sahibi Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed’in (asm) şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle.
 • Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.
 • Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden defet.
  Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.
 • Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.
 • Ey Ehad, Bedi,Aziz ve Celil olan Allah’ım Sen’in bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır.
 • ey Evvel ve Ahir olan Allah’ım bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum.
 • Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor.
 • İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.
 • Ma’bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.
 • Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.
 • Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah’ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et.
 • Ey bütün sırlara vakıf olan Allah’ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et.
 • Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir.
 • Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.
 • Ey Rab ve Rahman olan Allah’ım Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun. Ey kuvvetli mededkârım . Fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.
 • Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.
 • Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.
 • Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem süresi) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.
 • Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şûrâ süresi) bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.
 • Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle.
 • Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…
 • Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.
 • Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.
  Kuran-i Hakim’de Hâ Mim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle.
 • Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve’s-Semai Zati’l-büruc ve Zilzal sureleri hürmetine
  Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize’ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için…
  Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.
 • Kuran-i Hakim’deki Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur’an sureleri hakkı için.
 • Ey Mevla’m Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum.
 • Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Sen’in her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum.
 • Ey Allamü’l-Ğuyub olan Allah’ım Fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve Sen’in inayetinle fetihler nasip olur.
 • Ya Seyyid’im Varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetü’l Kübra’daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl.
 • Ey İlah’ımız Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar.
 • Bu harfler ‘nur harfleri’ dir. Ve Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle Manevi karanlıklar dağılır.
 • Ya Rabbi Bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki, bu dua ve yakarışlarım, zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun.
 • Ey merhametli Rabbim Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir.
 • Ey Allah’ım Kur’an-ı Hakim’in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak, Sana yalvardım.
 • İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.
 • Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın.
 • Ümmü’l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.
 • Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle ismi Azam’ınla Sana yalvarıyorum.
 • İlahi Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.
 • Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim), İhtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir.
  Ya Rabbi Hz. Muhammed (sav)’i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. Yalvarıyorum.
 • Ya ilahi Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütf eyle ve affınla muamela et.
 • Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.
 • Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını Üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar.
 • Ya ilahi Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle, Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir.
 • Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru.
 • işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla.
 • Ey kadri yüce ismi Azamı taşıyan, onun bereketiyle Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.
 • Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir.
  Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!
 • Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.
  Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma.
 • Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.
 • Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.
 • Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O’nu (asm) vesile kıl.
 • Yâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa’ya (asm) salât eyle.
 • O seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle.
 • Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!
 • Bizzat Hz. Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.
 • O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.
 • Âl-i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle.
 • Yâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol.
 • Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol.
  Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

Kadeh Duası Ne İçin Okunur? Kadeh Duası ve Sırları

Birini Kendinize Köpek Gibi Pişman Etme Duası

Çevirgel Duası Nedir? Çevirgel Duası Ne İçin Okunur?

Gelin Çıkarma Duası Nedir? Nasıl Okunur?

Hacet Dilek Duası Nasıl Yapılır? | Anında Kabul Olan Hacet Duası

İstihare Duası Nasıl Yapılır? İstihare Namazı Duası Nasıl Yapılır?

4444 Salatı Tefriciye Duası Nasıl Okunur? Ne İçin Okunur?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

reklam
Başa dön tuşu